Doelstelling

De stichting heeft als doel het ontwikkelen en het geven van muziekonderwijs op
scholen ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en tot het
behoud van de cultuur, leefbaarheid en traditie in Oud-Vossemeer, alsmede het
delen van kennis, het ontwikkelen en het samenwerken op het gebied van
muziekonderwijs met andere (inter)nationale instellingen,
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
Onder vorenbedoelde scholen zijn onder meer begrepen:
– Openbare basisschool Die Heenetrecht-School, gevestigd te Oud-Vossemeer;
– School met de Bijbel De Ark, gevestigd te Oud-Vossemeer;
– Rooms Katholieke basisschool Sint Anthonius, gevestigd te Oud-Vossemeer.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die
deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting HAA.. in de Maat onderschrijft de volgende doelstellingen met onze muziekeducatie voor de leerlingen:
• De leerlingen hebben plezier in muziek;
• De leerlingen leren samenwerken;
• De leerlingen worden gestimuleerd in hun cognitieve en persoonlijke ontwikkeling;
• De leerlingen maken kennis met het cultureel erfgoed en met muziek- en cultuuruitingen behorende bij de huidige tijd.
Ook onderschrijven we een tweetal onderwijskundige doelen, te weten:
• Inzicht verschaffen in hoe de door de Overheid geformuleerde kerndoelen voor muziek in het basisonderwijs het meest optimaal vorm gegeven kunnen
worden in de praktijk;
• Inzicht krijgen in methodieken en de bruikbaarheid ervan bespreken en promoten;
• Deskundigheidsbevordering op muzikaal niveau van leerkrachten en schoolleiding.
Tenslotte onderschrijven we met onze muziekeducatie de volgende twee maatschappelijke doelstellingen:
• Behoud cultuur, leefbaarheid en tradities in Oud-Vossemeer;
• Overdraagbaarheid in Nederland en Europa;
• De (unieke) samenwerking tussen de drie basisscholen van Oud-Vossemeer.